Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy Oo zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62 – 561 Ślesin (NIP 6652988472, REGON 302019365), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sad Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000411535, tel. 63 2704513, e-mail: biuro@zgk-slesin.com.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin, w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, usług
  lub przedstawienia oferty na Świadczenie usług.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o Świadczenie usług
  lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna
  przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, o ile nie są one
  niezbędne do realizacji umów/usług.
 5. Dane będą przechowywane aż do wycofania Państwa zgody lub w przypadku zawarcia
  transakcji przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z transakcja wynikające
  z przepisów kodeksu cywilnego i /lub prawa podatkowego.
 6. W przypadku zawarcia transakcji, Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, które
  wspieraj Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak np. kancelarie
  prawnicze, firmy transportowe, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bhp/ppoż.
 7. Państwa dane nie bedą przetwarzane w spos6ob zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych.
  Administrator zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych, mimo wniesionego
  sprzeciwu w sytuacji gdy ustali, ze w stosunku do Państwa danych przysługują mu prawnie
  uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności
  w ramach uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kocaj