Nasza działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na bazie dawnego zakładu budżetowego Gminy Ślesin w wyniku podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały Nr 100/XII/11 w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisano 31.12.2011 roku w Kancelarii Notarialnej Piotr Naskręcki w Koninie (Repertorium A nr 14506/2011).

Wpis do Krajowego rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nastąpił w dniu 17.02.2012 roku pod numerem 0000411535.

Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Ślesin. Wartość kapitału zakładowego spółki to 4.191.000 złotych.

Do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania powołano Zarząd. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Do nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki powołano trzyosobową Radę Nadzorczą.

Zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej, który stanowił podwaliny spółki, został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/04 z dnia 14 lipca 1994 roku i od 1 października 1994 roku rozpoczął działalność.

Głównym zadaniem zakładu budżetowego było przejęcie wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z całą infrastrukturą na terenie gminy Ślesin, co następowało etapami i zakończyło się 01.01.1996 roku. Od tego czasu zakład budżetowy odpowiadał za dostawę wody i odbiór ścieków z terenu gminy Ślesin. Zakład cały czas się rozwijał i rozszerzał działalność o czym świadczy wzrost zatrudnienia. w 1994 roku zatrudniał 13 pracowników, a w momencie likwidacji 57 pracowników.

Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Ślesin w zakresie:

  • odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  • poboru, uzdatniania i dostarczania wody;
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych;
  • utrzymania czystości i porządku gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  • utrzymania i konserwacji terenów zielonych i zadrzewień;
  • budowy, remontu i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym zimowego utrzymania dróg i chodników;
  • konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i drogowego;

Poza wykonywaniem w/w zadań spółka świadczy wszelkie inne usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców głownie w zakresie usług budowlano-remontowych i sprzętowych na terenie całego kraju.

Odznaczenia i wyróżnienia

  „Ślesiński przedsiębiorca roku 2005”

 Liczne dyplomy i podziękowania od lokalnych instytucji samorządowych.

  Wyróźnienia dla 12 członków, za długoletni staż członkowski.