Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odbiorcy usług wodociągowych i dostawcy wywozu nieczystości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ulicy Spokojnej, NIP 6652988472 REGON 302019365 zwany dalej „ADO”

Dane osobowe będą przetwarzane w cele zawarcia i realizacji umowy o dostawie usług wodociągowych i wywozie nieczystości

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, z którym ADO zawarł stosowne umowy

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług wodociągowych i wywóz nieczystości a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umów o świadczenie usług wodociągowych i wywóz nieczystości. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozp. o ochr. danych: Dz. U. UE. L. 2016.119.1)

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kocaj